Văn bản pháp quy
Thời khóa biểu
Lịch làm việc

TIN TỨC - CHI BỘ

Mẫu 03 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG HỌC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

Mẫu 3M-QĐĐGCB-QU

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

CÁC TRƯỜNG HỌC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

(ban hành kèm theo Quy định số 21-QĐ/QU, ngày 12tháng 12 năm 2019
của Ban Thường vụ Quận ủy
 Hải Châu)

 

I. Phần ghi dành cho cán bộ tự đánh giá:

Họ và tên:..........................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:..................................................................

II. Phần ghi dành cho cán bộ tham gia đánh giá: 

Họ và tên người tham gia đánh giá:..................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:...................................................................

Họ và tên người được đánh giá:........................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:...................................................................

 

TT

Nội dung

Khung điểm

Điểmchấm

A

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, Ý THỨC TỔ CHỨC KỶ LUẬT, TÁC PHONG, LỀ LỐI LÀM VIỆC

30

 

I

PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ

12

 

1

Nhận thức tư tưởng, thái độ chính trị hiện nay: Có quan điểm, lập trường, chính trị vững vàng, kiên định, không dao động trước khó khăn; chấp hành và tổ chức triển khai nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tích cực học tập, nghiên cứu, tham gia đầy đủ các đợt học tập nghị quyết, các buổi sinh hoạt chính trị của Thành ủy, Quận ủy, đảng ủy phường tổ chức để cụ thể hóa sát, đúng với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị

4

 

a

Gương mẫu chấp hành nghiêm túc các nội dung trên, là tấm gương cho cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng noi theo

4

 

b

Thực hiện tương đối tốt các nội dung trên, tuy nhiên có vài nội dung còn hạn chế và đã có giải pháp khắc phục kịp thời

3

 

c

Có thực hiện các nội dung trên nhưng một số mặt còn hạn chế và chưa có giải pháp khắc phục kịp thời

≤2

 

d

Có vi phạm trong việc thực hiện các nội dung trên, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và cơ quan, đơn vị, địa phương

0

 

2

Bản thân, vợ (chồng), con, gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và  pháp luật của Nhà nước

4

 

a

Gương mẫu chấp hành nghiêm túc các nội dung trên, là tấm gương cho cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng noi theo

4

 

b

Thực hiện tương đối tốt các nội dung trên, tuy nhiên có vài nội dung còn hạn chế và đã có giải pháp khắc phục kịp thời

3

 

c

Có thực hiện các nội dung trên nhưng một số mặt còn hạn chế và chưa có giải pháp khắc phục kịp thời

≤2

 

d

Có vi phạm trong việc thực hiện các nội dung trên, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và cơ quan, đơn vị, địa phương

0

 

3

Bản thân thực hiện phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công tác nội chính và bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện việc kê khai và công khai tài sản thu nhập theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí

4

 

a

Gương mẫu chấp hành nghiêm túc các nội dung trên, là tấm gương cho cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng noi theo

4

 

b

Thực hiện tương đối tốt các nội dung trên, tuy nhiên có vài nội dung còn hạn chế và đã có giải pháp khắc phục kịp thời

3

 

c

Có thực hiện các nội dung trên nhưng một số mặt còn hạn chế và chưa có giải pháp khắc phục kịp thời

≤2

 

d

Có vi phạm trong việc thực hiện các nội dung trên, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và cơ quan, đơn vị, địa phương

0

 

II

ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG; TÁC PHONG VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC; Ý THỨC TỔ CHỨC KỶ LUẬT

18

 

1

Đạo đức, lối sống: Có ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong lãnh đạo, điều hành và quản lý. Có lối sống lành mạnh, giản dị; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tinh thần phê bình và tự phê bình cao. Có tinh thần trách nhiệm trong công tác, bản thân, gia đình và người thân không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mưu cầu lợi ích cá nhân và gia đình. Quan hệ gắn bó và đoàn kết trong gia đình, nội bộ cơ quan và với Nhân dân, chính quyền địa phương nơi cư trú

6

 

a

Mẫu mực trong đạo đức và lối sống; gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, gia đình, quần chúng Nhân dân thực hiện tốt các nội dung trên

6

 

b

Thực hiện tương đối tốt các nội dung trên, tuy nhiên có vài nội dung còn hạn chế và đã có giải pháp khắc phục kịp thời

5

 

c

Có thực hiện các nội dung trên nhưng một số mặt còn hạn chế và chưa có giải pháp khắc phục kịp thời

4

 

d

Có vi phạm trong việc thực hiện các nội dung trên, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và cơ quan, đơn vị, địa phương

0

 

2

Tác phong và lề lối làm việc: Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tính công khai, minh bạch, dân chủ, thẳng thắn, trung thực trong hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật, không chạy theo chủ nghĩa hình thức và thành tích, bao che, giấu diếm khuyết điểm. Tác phong, lề lối làm việc khoa học, chuẩn mực; phong cách lãnh đạo gần gũi.Tinh thần giúp đỡ cấp dưới, tính linh hoạt, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ

4

 

a

Gương mẫu chấp hành nghiêm túc các nội dung trên, là tấm gương cho cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng noi theo

4

 

b

Thực hiện tương đối tốt các nội dung trên, tuy nhiên có vài nội dung còn hạn chế và đã có giải pháp khắc phục kịp thời

3

 

c

Có thực hiện các nội dung trên nhưng một số mặt còn hạn chế và chưa có giải pháp khắc phục kịp thời

≤2

 

d

Có vi phạm trong việc thực hiện các nội dung trên, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và cơ quan, đơn vị, địa phương

0

 

3

Ý thức tổ chức kỷ luật: Thực hiện tốt các quy định về những điều đảng viên không được làm, những điều cán bộ, công chức, không được làm theo quy định của Luật cán bộ, công chức, viên chức. Báo cáo đầy đủ, trung thực với cấp trên; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, khách quan. Quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, đúng quy định. Thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, nội quy; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy

4

 

a

Gương mẫu chấp hành nghiêm túc các nội dung trên, là tấm gương cho cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng noi theo

4

 

b

Thực hiện tương đối tốt các nội dung trên, tuy nhiên có vài nội dung còn hạn chế và đã có giải pháp khắc phục kịp thời

3

 

c

Có thực hiện các nội dung trên nhưng một số mặt còn hạn chế và chưa có giải pháp khắc phục kịp thời

≤2

 

d

Có vi phạm trong việc thực hiện các nội dung trên, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và cơ quan, đơn vị, địa phương

0

 

4

Kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm; việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được cấp thẩm quyền chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước (nếu có)

4

 

a

Thực hiện tốt, nghiêm túc các nội dung trên

4

 

b

Thực hiện tương đối tốt các nội dung trên

3

 

c

Có cố gắng thực hiện các nội dung trên nhưng còn hạn chế

≤2

 

d

Thực hiện không tốt các nội dung trên

0

 

B

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

70

 

I

KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ CỦA CÁ NHÂN

20

 

1

Tổ chức, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách

3

 

a

Có chương trình, kế hoạch và tổ chức, quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng

3

 

b

Có chương trình, kế hoạch và tổ chức, quán triệt, triển khai nhưng chưa kịp thời, chưa đầy đủ, chưa đúng thời gian quy định, chưa đảm bảo chất lượng

2

 

c

Có chương trình, kế hoạch nhưng tổ chức, quán triệt, triển khai hình thức không đảm bảo chất lượng hoặc có tổ chức triển khai thực hiện nhưng không ban hành chương trình, kế hoạch 

≤1

 

d

Không có chương trình, kế hoạch và không tổ chức, quán triệt, triển khai

0

 

2

Lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án... phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm cụ thể của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện

3

 

a

Có sáng kiến hoặc đề xuất mới tạo được sự đột phá tại đơn vị và được nhân rộng ra các đơn vị khác.

3

 

b

Có sáng kiến hoặc đề xuất mới nhưng chỉ mới tạo đột phá tại đơn vị

2

 

c

Có sáng kiến hoặc đề xuất mới nhưng mang tính hình thức, hiệu quả thấp

≤1

 

d

Không ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án... phù hợp thực tế tại đơn vị

0

 

3

Tổ chức giám sát, thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án... của đơn vị ban hành

3

 

a

Có chương trình, kế hoạch giám sát, thanh tra, kiểm tra; sơ kết, tổng kết đầy đủ, đúng quy định và tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả

3

 

b

Có chương trình, kế hoạch giám sát, thanh tra, kiểm tra; sơ kết, tổng kết nhưng việc tổ chức thực hiện chưa đầy đủ, chưa đảm bảo chất lượng và hiệu quả chưa cao

2

 

c

Có chương trình, kế hoạch giám sát, thanh tra, kiểm tra; sơ kết, tổng kết nhưng không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện sơ sài, chiếu lệ; có giám sát, thanh tra, sơ kết, tổng kết nhưng không có chương trình, kế hoạch

≤1

 

d

Không có chương trình, kế hoạch và không tổ chức giám sát, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết

0

 

TT

Nội dung

Khung điểm

Điểmchấm

4

Công tác chỉ đạo, thực hiện phòng chống tham nhũng

3

 

a

Có ban hành các chương trình, kế hoạch, các giải pháp cụ thể đẩy mạnh công tác về phòng chống tham nhũng và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, hối lộ. Bản thân không tham nhũng; chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách

3

 

b

Có ban hành các chương trình, kế hoạch, các giải pháp cụ thể đẩy mạnh công tác về phòng chống tham nhũng và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, hối lộ. Bản thân không tham nhũng; chưa chủ động phát hiện nhưng kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách

2

 

c

Có ban hành các chương trình, kế hoạch, các giải pháp cụ thể đẩy mạnh công tác về phòng chống tham nhũng và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, hối lộ. Bản thân không tham nhũng. Chưa kiên quyết, đấu tranh, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách.

≤1.5

 

d

Không ban hành các chương trình, kế hoạch, các giải pháp cụ thể đẩy mạnh công tác về phòng chống tham nhũng. Bản thân vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng 

0

 

5

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan

3

 

a

Cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 100% kế hoạch; tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các tổ chức chính trị-xã hội xếp loại tốt trở lên

3

 

b

Cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt trên 80% kế hoạch; tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và các tổ chức chính trị-xã hội xếp loại khá trở lên

2

 

c

Cơ quan hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đạt từ 60% đến dưới 80% kế hoạch; tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ và các tổ chức chính trị-xã hội xếp loại trung bình trở lên

≤1.5

 

d

Cơ quan không hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đạt dưới 60% kế hoạch; tổ chức đảng yếu kém và các tổ chức chính trị-xã hội xếp loại yếu

0

 

6

Mối quan hệ, phối hợp trong tập thể lãnh đạo

2

 

a

Thường xuyên chủ động trao đổi, bàn bạc, thảo luận thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc và đạt hiệu quả cao

2

 

b

Có trao đổi, bàn bạc, thảo luận thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhưng chưa thường xuyên, chưa khoa học, chưa đạt hiệu quả cao

1.5

 

c

Có trao đổi, bàn bạc, thảo luận thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhưng thiếu thường xuyên và kịp thời

≤1

 

d

Không tổ chức trao đổi, bàn bạc, thảo luận trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

0

 

7

Đoàn kết nội bộ

3

 

a

Không để các cơ quan, đơn vị mình xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ

3

 

b

Có biện pháp phát hiện xử lý kịp thời các hiện tượng mất đoàn kết nội bộ xảy ra tại các cơ quan, đơn vị mình 

2

 

c

Để các cơ quan, đơn vị mình xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nhưng chậm xử lý

≤1

 

d

Để các cơ quan, đơn vị mình xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ kéo dài

0

 

II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TẠI ĐƠN VỊ (cấp trưởng lấy kết quả toàn diện, cấp phó lấy kết quả theo lĩnh vực phụ trách)

50

 

1

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ được giao

15

 

TT

Nội dung

Khung điểm

Điểmchấm

a

Có kế hoạch cụ thể để triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng hằng năm theo chức năng nhiệm vụ được giao và theo sự chỉ đạo của cấp trên. Triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung chương trình. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo yêu cầu. Luôn nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy

10.5-15

 

b

Có kế hoạch cụ thể để triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng hằng năm theo chức năng nhiệm vụ được giao và theo sự chỉ đạo của cấp trên. Triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung chương trình. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đáp ứng yêu cầu. Có quan tâm nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy nhưng hiệu quả chưa rõ nét

5.5-10

 

c

Có kế hoạch cụ thể để triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng hằng năm theo chức năng nhiệm vụ được giao và theo sự chỉ đạo của cấp trên. Nhưng triển khai có lúc chưa đúng kế hoạch, chưa đảm bảo nội dung chương trình. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đáp ứng yêu cầu. Ít quan tâm nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, hiệu quả chưa rõ nét

≤5

 

d

Không có kế hoạch cụ thể hoặc có kế hoạch nhưng triển khai không đúng kế hoạch, không đảm bảo nội dung chương trình. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng còn thấp. Không quan tâm nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy

0

 

2

Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở cơ quan, đơn vị

15

 

a

Luôn quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở đơn vị. Có nhiều sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của thành phố và quận

10.5-15

 

b

Luôn quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở đơn vị nhưng chưa có nhiều sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của thành phố và quận

5.5-10

 

c

Có quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở đơn vị nhưng triển khai chưa hiệu quả. Ít sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của thành phố và quận

≤5

 

d

Không quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở đơn vị. Không có sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của thành phố và quận

0

 

3

Phối hợp với các cơ quan hữu quan để nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan Đảng, Nhà nước có các chủ trương, giải pháp để đẩy mạnh công tác giảng dạy, đào tạo

5

 

a

Phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan để nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác giảng dạy, đào tạo và mang lại kết quả tốt

5

 

b

Phối hợp tương đối tốt với các cơ quan hữu quan để nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan Đảng, Nhà nước một số chủ trương, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác giảng dạy, đào tạo và mang lại kết quả tốt

4

 

c

Phối hợp chưa tốt với các cơ quan hữu quan; ít có chủ trương, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác giảng dạy, đào tạo và mang lại kết quả chưa cao

≤3

 

d

Không có cơ chế phối hợp với cơ quan hữu quan; không có chủ trương, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác giảng dạy, đào tạo

0

 

4

Thực hiện việc giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương, đơn vị, tổ chức liên quan trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học

5

 

TT

Nội dung

Khung điểm

Điểmchấm

a

Thường xuyên tổ chức giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương, đơn vị, tổ chức liên quan trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và đạt hiệu quả rất tích cực

5

 

b

Thường xuyên tổ chức giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương, đơn vị, tổ chức liên quan trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu